chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Finlandia
Pewność konsumencka
Maj
12.5
-
9.8
01:45
EUR
Francja
Wskaźnik pewności konsumenckiej
Maj
98
94
94
02:00
EUR
Hiszpania
Sprzedaż detaliczna r/r
Maj
6.4%
3.9%
4.3%
02:30
SEK
Szwecja
Sprzedaż detaliczna m/m
Kwiecień
0.0%
0.2%
-0.6% R (-0.7%)
02:30
SEK
Szwecja
Sprzedaż detaliczna r/r
Kwiecień
1.7%
1.9%
1.9%
03:00
EUR
Włochy
Pewność biznesowa
Maj
102.1
103
102.7
03:00
EUR
Włochy
Pewność konsumencka
Maj
112.7
114.4
114.1 R (114.5)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Przedwstępny (zmieniony) Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r
I kw.
0.8%
0.9%
0.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zmieniony Deflator Produktu krajowego brutto (PKB) 3m/r
I kw.
0.6%
0.7%
0.7%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zmieniony osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) 3m/r
I kw.
1.9%
2.1%
2.1%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Maj
94.7
95.4
95.8
12:15
USD
Stany Zjednoczone
Yellen - Przewodnicząca Fed mówi
27.05.2016
 
-
-
01:00
Pewność konsumencka
FinlandiaEUR
Okres
Maj
Obecnie
12.5
Prognoza
-
Poprzednio
9.8
Barometr konsumencki zawiera pytania odnośnie konkretnych spraw gospodarczych. Indywidualne wskaźniki oparte są na następujących pytaniach: ocena konsumentów dot. rozwoju fińskiej gospodarki jak również ich własna sytuacja gospodarcza taka jak rozwój cen konsumenckich w ciągu ostatnich i nadchodzących lat; ocena konsumentów dot. zmian w zatrudnieniu w ciągu następnych 12 miesięcy; ocena konsumentów na temat tego jak korzystny był bieżący okres dla dokonywania dużych zakupów, oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki; ocena konsumentów na temat tego jakie będą wydatki na dobra trwałe w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.
01:45
Wskaźnik pewności konsumenckiej
FrancjaEUR
Okres
Maj
Obecnie
98
Prognoza
94
Poprzednio
94
Miesięczne badanie daje obraz opinii gospodarstw domowych na ich środowisko gospodarcze i pewne aspekty ich personalnych okoliczności gospodarczej. Dostarcza informacji na temat zachowania konsumentów i oczekiwań dotyczących ich wydatków i oszczędzania. Badanie monitoruje krótkoterminowe zjawiska takie jak ceny, zatrudnienie i oszczędności z punktu widzenia gospodarstw domowych, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych. Łączny wskaźnik jest środkiem arytmetycznym łączącym następujące pięć wskaźników: standardy życia we Francji (zmiana w stosunku do poprzedniego / perspektywy), osobista pozycja finansowa (zmiana w stosunku do poprzedniej / perspektywy); terminy dużych zakupów. Dla każdego zadanego pytania bilans opinii jest równy różnicy pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Ok. 2 000 gospodarstw domowych bada się poprzez ankietę telefoniczną.
02:00
Sprzedaż detaliczna r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Maj
Obecnie
6.4%
Prognoza
3.9%
Poprzednio
4.3%
Głównym celem wskaźników handlu detalicznego (lub sprzedaży detalicznej) (RTI) jest uzyskanie fundamentalnej charakterystyki firm dedykowanych do wykonywania sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, co ułatwia pomiary w sposób krótkoterminowy rozwoju aktywności tego sektora. Do zbierania informacji pobiera się dane miesięczne dot. sprzedaży detalicznej z firmy z zawarciem czterech grup dóbr: żywności, wyposażenia osobistego, wyposażenia gospodarstwa domowego i innych dóbr konsumenckich wraz z kwartalnymi danymi o zarobkach. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:30
Sprzedaż detaliczna m/m
SzwecjaSEK
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.6% R (-0.7%)
Indeks reprezentuje obrót przedsiębiorstwach, których główną aktywnością jest handel detaliczny. Od 1990 roku dane wykluczają sprzedaż pojazdów mechanicznych, farmaceutyków i napojów. Dane zbierane są poprzez badanie w przedsiębiorstwach. Wszystkie przedsiębiorstwa, których obrót wynosi ponad 1 bilion SEK, zgodnie z rejestrem VAT, są zawarte w próbie. Przedsiębiorstwa z obrotem mniejszym niż 2 miliony SEK są wyłączone z badania. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Sprzedaż detaliczna r/r
SzwecjaSEK
Okres
Kwiecień
Obecnie
1.7%
Prognoza
1.9%
Poprzednio
1.9%
Indeks reprezentuje obrót przedsiębiorstwach, których główną aktywnością jest handel detaliczny. Od 1990 roku dane wykluczają sprzedaż pojazdów mechanicznych, farmaceutyków i napojów. Dane zbierane są poprzez badanie w przedsiębiorstwach. Wszystkie przedsiębiorstwa, których obrót wynosi ponad 1 bilion SEK, zgodnie z rejestrem VAT, są zawarte w próbie. Przedsiębiorstwa z obrotem mniejszym niż 2 miliony SEK są wyłączone z badania. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Pewność biznesowa
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
102.1
Prognoza
103
Poprzednio
102.7
ISAE monitoruje cykliczny rozwój sektora przetwórstwa we Włoszech poprzez badanie 4,000 włoskich firm biznesowych. Głównym pytania dotyczą bieżącego trendu (krajowego i zagranicznego) dotyczącego książek zamówień, produkcji i inwentarzy, krótkoterminowych prognoz na temat książek zamówień, produkcji, cen i ogólnej sytuacji gospodarczej. Respondenci zapraszani są również do wskazania planowanych wydatków na inwestycje obecnie, w poprzednim i przyszłym roku oraz dostarczają wskazania cen inwestycji na te same lata.
03:00
Pewność konsumencka
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
112.7
Prognoza
114.4
Poprzednio
114.1 R (114.5)
Indeks mierzy opinie konsumentów poprzez zsumowanie ich odpowiedzi na dziewięć pytań na temat sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji gospodarczej rodziny wraz zatrudnieniem, oszczędnościami, zakupami dóbr trwałych i sytuacji finansowej/ Dane są obliczane jako bilans procentowy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. W pytaniach, w których możliwe jest pięć odpowiedzi, najbardziej skrajne odpowiedzi mają podwójną wartość. Następnie wyliczana jest zwykła średnia arytmetyczna. Wskaźnik prezentowany jest jako indeks. Próba wybierana jest z grupy populacji, która ukończyła 18 lat i więcej. Wybiera się ok. 2000 osób.
07:30
Przedwstępny (zmieniony) Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
I kw.
Obecnie
0.8%
Prognoza
0.9%
Poprzednio
0.5%
Produkt krajowy brutto (PKB), opisana miara wielkości amerykańskiej produkcji, jest rynkiem wartości dóbr i usług wyprodukowanych przez pracę i własność zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od obywatelstwa. PKB mierzony jest jako suma personalnych wydatków na konsumpcję, prywatnych inwestycji krajowych brutto, eksportu netto dóbr i usług (eksport odjąć import) i wydatków rządowych na konsumpcję oraz inwestycji brutto. PKB nie zawiera pośrednich zakupów dóbr i usług przez firmy. Personalne wydatki na konsumpcję (PCE) mierzą dobra i usługi kupowane przez rezydentów amerykańskich. Prywatne inwestycje krajowe brutto składają się ze stałych inwestycji i zmiany w prywatnych inwentarzach. Stałe inwestycje składają się zarówno ze stałych inwestycji podmiotów nie będących rezydentami jak i stałych inwestycji rezydentów. Wydatki rządowe na konsumpcję i inwestycje brutto, miara końcowego zapotrzebowania w sektorze rządowym, składa się z dwóch dużych elementów: Bieżących wydatków na konsumpcję przez ogólny rząd oraz inwestycji brutto zarówno ogólnego rządu jak i przedsiębiorstw rządowych. Są 3 wersje PKB wydawane w mięsiącu przed – wcześniejszy, przedwstępny i końcowy. Jest to wydanie przedwstępne. Kwartalne obliczenia wyrażane są w dostosowanych sezonowo poziomach rocznych.
07:30
Zmieniony Deflator Produktu krajowego brutto (PKB) 3m/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
I kw.
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.7%
Deflator PKB (deflator ukrytej ceny dla PKB) reprezentuje związek pomiędzy cenami, które są otrzymywane przez amerykańskich producentów dla eksportu dóbr i usług oraz cenami, które są płacone przez amerykańskich kupców dla importu dóbr i usług. Deflator PKB mierzy stosunek nominalnej (lub bieżącej ceny) PKB do realnej (lub wielkości ciągłej) miary w PKB. Zmiany w warunkach handlu odbijają się na interakcji różnych czynników – włącznie z ruchami w poziomach wymiany, zmianami w kompozycji handlowanych dóbr i usług oraz zmianami w różnicy zysku producentów. Jest to wydanie przedwstępne.
07:30
Zmieniony osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) 3m/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
I kw.
Obecnie
1.9%
Prognoza
2.1%
Poprzednio
2.1%
Osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) mierzy dobra i usługi zakupione przez amerykańskich rezydentów. PCE składa się głównie z zakupów nowych dóbr i usług przez jednostki z prywatnych firm. Mniej zmienną miarą indeksu cen PCE jest główny indeks cen PCE, który wyłącza bardziej zmienne i sezonowe ceny żywności oraz ceny energii. Kwartalne oceny wyrażane są w sezonowo dostosowanych poziomach rocznych. Jest to wydanie przedwstępne.
09:00
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
94.7
Prognoza
95.4
Poprzednio
95.8
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Jest to końcowa ocena.
12:15
Yellen - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
27.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Janet Yellen zastąpiła Bena Bernanke na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2014 r. na okres następnych czterech lat. W jej publicznych wystąpieniach Yellen do tej pory utrzymywała gołębi ton, mówiąc, że polityka monetarna zakładająca niskie stopy procentowe i bodźce finansowe jest niezbędna w celu przywrócenia wzrostu gospodarczego w USA.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku